Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2014-03-09

Stadgar för Dekadance

Antagna vid årsmöte 2020-02-22

§1 NAMN

Föreningens namn är ”Dekadance”.

§2 SYFTE

Föreningen skall som ideell kulturförening verka för att främja alternativ konst och kultur.

Tonvikten skall vara på verksamhet och evenemang i kinky och queer (se definition) anda. På dessa evenemang skall deltagarna följa den av föreningens styrelse bestämda dresscode för det aktuella evenemanget. Områden som föreningens verksamhet innefattar är sociala sammankomster med t ex performancekonst, rollspel, klädskapande, sällskapsspel, kurser etc.

Föreningen skall ha en ung prägel och i all sin verksamhet genomsyras av en anda av demokrati, öppenhet och solidaritet.

Dekadance definition av Kinky och Queer:
Kinky och Queer används båda två som begrepp för att samla sexuella läggningar och uttryck utanför heteronormativitetens gräns. Inom vår definition ryms alla sådana sexuella uttryck vars utövande sker i konsensus med (och utan otillbörligt utnyttjande av) alla inblandade. Exempel på detta är BDSM, exhibitionism, fetischism, könsöverskridande, polysexualitet, homo-, bi- och transsexualitet.

§3 TILLHÖRIGHET

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden, men aktivt verka för ett sexualliberalt samhälle och jämlikhet mellan könen.

§4 HEMORT

Föreningen har sin hemort i Stockholm.

§5 MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas alla som lämnat sina personuppgifter via föreningens hemsida. Medlemskapet löper tills vidare om inte medlemmen själv anmäler utträde enligt 5.3, utesluts enligt 5.6 eller inaktiveras enligt 5.7. För att bli röstberättigad vid föreningens möten så måste dock medlemmen vara aktiv enligt 5.1.

5.1 AKTIV MEDLEM
För att betraktas som aktiv skall medlemmen ha deltagit på minst två av föreningens evenemang sammanlagt under innevarande samt föregående verksamhetsår, varav minst ett av evenemangen krävt dresscode. Deltagande definieras som att medlemmen är markerad som deltagande i evenemanget på föreningens hemsida. Om föreningen inte har haft minst två evenemang sammanlagt under innevarande samt föregående verksamhetsår med registrerad närvaro, varav ett med dresscode, anses samtliga medlemmar ha uppfyllt aktivitetskravet.

5.2 RÖSTRÄTT OCH VAL
På föreningens möten har endast medlemmar som varit aktiva enligt 5.1 rösträtt. Rösträtt kan inte överföras via fullmakt. Medlem som har överklagat sin uteslutning eller avstängning till årsmötet har närvaro- och rösträtt på punkten för behandling av uteslutningar och avstängningar.

5.3 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur föreningen gör detta antingen genom att avsluta sitt medlemskap på föreningens hemsida eller meddela styrelsen skriftligen om sitt utträde. Medlemmen är ej berättigad till återbetalande av eventuell medlemsavgift.

5.4 RÄTTIGHETER
Medlem har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid eventuell upplösning av föreningen.

5.5 SKYLDIGHETER
Medlem
- är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattats i föreningen.
- skall inte motarbeta föreningens verksamhet eller ändamål.
- skall inte skada föreningens intressen.
- skall inte missköta sig på föreningens evenemang.
- skall inte uppge felaktiga medlemsuppgifter.
- skall säkerställa att medlemsuppgifter är uppdaterade och korrekta.

5.6 UTESLUTNING
Medlem kan uteslutas ur föreningen av styrelsen om denne brutit mot de skyldigheter som definieras i 5.5. Styrelsen kan på samma grunder stänga av medlem från föreningens evenemang under längre eller kortare tid. Ett uteslutnings- eller avstängningsbeslut av styrelsen kan överklagas till årsmötet.

5.7 INAKTIVERING
Medlemskap kan inaktiveras av styrelsen om medlem ej deltagit på evenemang, loggat in på hemsidan under föregående kalenderår eller om denne brutit mot de skyldigheter som definieras i 5.5. Inaktiverade medlemskap kan återaktiveras närhelst medlem önskar genom inloggning på hemsidan.

5.8 DEFINITION AV MEDLEMSKAP
Som medlem i resterande stadgar avses endast medlem som varit aktiv enligt 5.1

§6 STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Styrelseledamot väljs av årsmötet för en tid av ett år, det vill säga tills dess nytt årsmöte hållits året efter valet. Årsmötet väljer även vilka av styrelsemedlemmarna som skall vara ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan utse inom sig vice ordförande, vice kassör samt övriga funktioner som anses nödvändiga.

Om årsmötet anser det behövligt kan styrelsen utökas till maximalt nio ledamöter och två suppleanter. Om ledamot eller suppleant avgår kan fyllnadsval hållas av ett extra årsmöte. Om firmatecknande styrelseledamot avgår skall fyllnadsval hållas av ett extra årsmöte.

För att vara behörig som styrelsemedlem skall personen vara myndig, ej belagd med näringsförbud, ej vara dömd för ekonomiskt brottslighet och ej heller vara dömd för andra brott av sexuell, rasistisk eller diskriminerande art.

För att vara behörig som firmatecknare bör personen även vara fri från betalningsanmärkningar.

Medlem som föreslås till styrelsen utanför valberedningens förslag måste någon gång ha uppfyllt aktivitetskravet enligt 5.1 för att kunna väljas in i styrelsen.

Föreningens angelägenheter handhas löpande av styrelsen. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – verka för föreningens utveckling och tillvarata föreningens intressen.

* Styrelsen leder verksamheten mellan årsmötena och verkställer av årsmötet fattade beslut.
* Styrelsen äger rätt att inom sig utse verkställande- och andra utskott.
* Ordförande har i uppgift att leda och fördela arbetet.
* Sekreterare skall sköta styrelsens kallelser och protokoll.
* Kassören handhar och förvaltar föreningens ekonomi i samarbete med ordföranden.
Dessa arbetsområden kan efter styrelsebeslut delegeras till annan styrelseledamot.

Styrelsen är beslutsför då samtliga styrelsemedlemmar kallats och minst hälften av de ordinarie styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. Protokollen skall vara offentliga för föreningens medlemmar att ta del av om ej särskilda skäl föreligger såsom vid hantering av personuppgifter.

§7 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig upp till ett belopp av 20 000 svenska kronor eller motsvarande belopp i utländsk valuta. Över detta belopp tecknas firma av ordförande och kassör i förening.

§8 VERKSAMHET- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med påföljande års årsmöte.

§9 REVISION

Styrelsen skall till de av årsmötet utvalda revisorerna tillhandahålla föreningens räkenskaper, årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll, samt övriga handlingar revisorerna önskar ta del av, närhelst revisorerna det begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

Revisorerna får ej ha nära relation till föreningens ordförande eller kassör.

§10 VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av upp till 3 personer som valts på föreningens årsmöte. En person skall väljas till sammankallande.

Valberedningen har till uppgift att förbereda och lägga fram förslag till val av styrelsen inklusive förslag på ordförande, kassör och sekreterare, ledamöter och eventuella suppleanter, revisorer samt nästa års valberedning.

Det åligger valberedningen att aktivt söka och prata med lämpliga kandidater och prata med kandidater som själva anmält sitt intresse.

Valberedningen skall ha överlämnat sina förslag till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.

§11 ÅRSMÖTET

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsemedlemmarna äger ej rösträtt i fråga om beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. På årsmötet äger revisorerna yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet, som dock skall hållas senast februari månad.

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet och innehålla följande uppgifter:
- tid och ort för årsmötet
- tillvägagångssätt för att erhålla årsmöteshandlingarna i förväg
- sista inlämningsdatum för motioner

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera årsmötesprotokollet.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
6. Fastställande av röstlängd för mötet.
7. Eventuella uteslutningar eller avstängningar.
8. Rapportering:
a) Verksamhetsberättelse,
b) ekonomisk berättelse samt
c) resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid då revisionen gäller.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Behandling av förslag/motioner som väckts av styrelsen, eller inkommit från medlem till styrelsen i enlighet med §12.
13. Val av styrelse:
a) Ordförande
b) Kassör
c) Sekreterare
d) Ytterligare två till sex ledamöter och noll till två suppleanter, i enlighet med §6.
14. Val av två revisorer.
15. Val av valberedning för nästa år.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

§12 MOTIONER

Medlemmar som önskar få ett ärende behandlat vid årsmöte skall inge en motion. För att en motion skall kunna behandlas på årsmöte skall den ha inkommit till styrelsen 14 dagar innan mötet äger rum.

§13 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte om behov av sådant möte föreligger.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande skäl skriftligen så kräver, eller när det med angivande skäl skriftligen begärs av minst 50 av föreningens medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, äger de som krävt det extra årsmötet rätt att kalla till detta.

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före extra årsmötet. På extra årsmöten kan endast beslut fattas i de frågor som angivits i kallelsen.

§14 FÖRENINGENS EVENEMANG

För att evenemang skall få använda föreningens namn skall det finnas ett styrelsebeslut på detta.

För att ett evenemang skall kunna erhålla medel från föreningen skall det finnas en kommitté utsedd av styrelsen med ansvar för medlen. Efter att evenemanget ägt rum skall kommittén skriftligen redovisa en verksamhetsberättelse och en resultatrapport.

§15 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med acklamation, eller efter votering eller sluten votering om sådan begärs av mötesdeltagare.

Alla beslut, utom de som regleras i §16, avgörs vid omröstning genom enkel majoritet. Föreningens ordförande äger utslagsrösträtt i frågor som ej rör §16 eller personval.

Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra, ifall parterna genom omröstning ej kan komma överens.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§16 STADGEFRÅGOR

Endast årsmötet äger rätt att ändra dessa stadgar, och det krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

Föreningen kan endast upplösas genom två på varandra följande årsmötens beslut om detta, varav det ena måste vara ordinarie, och då minst 2/3 av antalet givna röster biträder beslutet. Mellan dessa två årsmöten måste minst ett halvår ha förflutit.

Vid föreningens upplösande skall föreningens tillgångar – efter att eventuella skulder betalats – tillfalla förening med liknande inriktning, sista årsmötet beslutar vilken.

Stadgar i §16 kan endast ändras genom att två på varandra följande årsmötens beslutat detta, varav det ena måste vara ordinarie. Mellan dessa två årsmöten måste minst 14 dagar ha förflutit.

Copyright © Dekadance