Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2017-01-22

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för
kulturföreningen Dekadance

Alla medlemmar i kulturföreningen Dekadance inbjudes härmed till årsmöte den
19:e februari 2016, klockan 13.00. Vi håller till i centrala Stockholm, adressen skickas till de som anmäler att de vill närvara. Vi kommer att gå igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året, eventuella inkomna motioner och utse styrelsen för 2017. Mötet kommer att hålla på som längst till kl 16.


Årsmötet är din chans att påverka vad som händer i föreningen och vilka som ska driva den. Även om du inte är redo att ta steget in i styrelsen så är det ett bra tillfälle att lära känna oss som jobbar med föreningen och se hur man kan engagera sig. Vi är alla ideella och skapar verksamheten tillsammans.


Anmälan om närvaro på årsmötet meddelas till info@dekadance.se senast den 13:e februari. Ange ditt fullständiga namn och ditt medlemsnummer. Uppdaterad dagordning, dokument, motioner och styrelsens motionssvar kommer att finnas på plats. Om du önskar handlingarna i förväg, skriv detta i din anmälan så får du dem per mail efter sista anmälningsdag.


För att kandidera eller nominera ledamöter till styrelsen, kontakta valberedningen genom att emaila till valberedning@dekadance.se. Ange ditt namn, medlemsnummer och till vilken post du vill kandidera/nominera, samt kontaktuppgifter så kontaktar valberedningen dig. Om du nominerar någon annan, se till att fråga denne innan så att valberedningen slipper extrajobb, samt kontaktuppgifter till denne.


Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 5:a februari, i enlighet med §12. Motionerna mailas i pdf-format till info@dekadance.se. Glöm inte att skriva under med ditt namn och medlemsnummer. Meddela också gärna om du kommer att närvara under årsmötet och väcka din motion. Motioner som inlämnas senare än 5:a februari kan vi inte garantera att de behandlas på årsmötet.


Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Öppnande av mötet
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Eventuella uteslutningar eller avstängningar
 8. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid då revisionen gäller.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Behandling av förslag/motioner som väckts av styrelsen, eller inkommit från medlem till styrelsen i enlighet med §12.
 13. Valberedning för nästa år.
 14. Val av två revisorer
 15. Val av ordföranden, kassör, sekreterare, två ledamöter, samt om årsmötet anser det behövligt fler ledamöter och/eller suppleanter.
 16. Övriga frågor.
OBSERVERA!
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs att man närvarat vid minst två av föreningens egna evenemang under året, varav minst ett med dresscode.

Välkomna!

Copyright © Dekadance