Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2016-10-09

Extrainsatt föreningsstämma 2016

Kallelse till extrainsatt föreningsstämma för fyllnadsval till styrelsen för kulturföreningen Dekadance

Alla medlemmar i kulturföreningen Dekadance inbjudes härmed till extrainsatt föreningsstämma den 23 oktober 2016 klockan 16.00 i Stockholm (adress mailas till alla medlemmar).

Anmälan om närvaro på extrastämman meddelas till info@dekadance.se senast den 21 oktober. Ange ditt fullständiga namn och ditt medlemsnummer. Icke föranmälda medlemmar har rätt att närvara vid mötet men har inte rösträtt i beslutsfrågor och val av styrelse.

OBS! För att vara röstberättigad på extrastämman krävs att man närvarat vid minst två av föreningens egna evenemang under året, varav minst ett med dresscode.

För att kandidera eller nominera ledamöter till styrelsen, kontakta valberedningen genom att emaila till valberedning@dekadance.se senast den 15:e oktober. Ange ditt namn, medlemsnummer och till vilken post du vill kandidera/nominera till, samt kontaktuppgifter, så kontaktar valberedningen dig. Om du nominerar någon annan, se till att fråga denne innan så att valberedningen slipper extrajobb, samt bifoga kontaktuppgifter till denne.

Dagordning:
Öppnande av mötet
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet
Fyllnadsval av ordförande till styrelsen
Fyllnadsval av en ledamot till styrelsen
Fyllnadsval av en suppleant till styrelsen
Mötets avslutande

Varmt välkoma!

Copyright © Dekadance