Förstasidan Regler Dresscode Om… Biljetter Galleri
2020-01-25

Dekadance årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte för kulturföreningen Dekadance.

Alla medlemmar i kulturföreningen Dekadance inbjudes härmed till årsmöte den 22:a februari 2020, klockan 13.00. Vi håller till i längs röd linje i Stockholm – adressen skickas till de som anmäler att de vill närvara. Vi kommer att gå igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året, eventuella inkomna motioner och utse styrelsen för 2020. Mötet kommer att hålla på som längst till kl 16.00. 

Årsmötet är din chans att påverka vad som händer i föreningen och vilka som ska driva den. Även om du inte är redo att ta steget in i styrelsen så är det ett bra tillfälle att lära känna oss som jobbar med föreningen och se hur en kan engagera sig. Vi arbetar alla ideellt och skapar verksamheten tillsammans.

Anmälan om närvaro på årsmötet meddelas till info@dekadance.se senast den 19:e februari. 

Uppdaterad dagordning, dokument, eventuella motioner samt styrelsens motionssvar kommer skickas till samtliga som anmält sig, senast dagen före mötet.

För att kandidera eller nominera ledamöter till styrelsen, kontakta valberedningen via valberedning@dekadance.se. Ange ditt namn, medlemsnummer och kontaktuppgifter så kontaktar valberedningen dig. Om du nominerar någon annan, se till att fråga denne innan så att valberedningen slipper extrajobb, samt se till att skicka med kontaktuppgifter till denne.

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 8:e februari, i enlighet med §12 i Dekadance stadgar. Motionerna mailas till info@dekadance.se. Glöm inte att skriva under med ditt namn och medlemsnummer. Meddela också gärna om du kommer att närvara under årsmötet och tala för din motion. Motioner som lämnas senare än 8:e februari kan vi inte garantera kommer behandlas på årsmötet.

Dagordning Dekadance årsmöte 2020:

 1. Mötets öppnande.

 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.

 7. Eventuella uteslutningar eller avstängningar.

 8. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.

 9. Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid då revisionen gäller.

 11. Fastställande av medlemsavgifter.

 12. Behandling av förslag/motioner som väckts av styrelsen, eller inkommit från medlem till styrelsen i enlighet med §12 i Dekadance stadgar.

 13. Valberedning för nästa år.

 14. Val av två revisorer.

 15. Val av ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter, samt om årsmötet anser det behövligt fler ledamöter och/eller suppleanter.

 16. Övriga frågor.

Copyright © Dekadance